Algemene voorwaarden met klantinformatie

1) Toepassingsgebied:

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna "AV") van

Maxampere UG (beperkte aansprakelijkheid)
Weberstr. 12
D-30827 Garbsen,
Telefoon: +49 5131 5021064
Fax.: +49 5131 5020382
E-mail: info@happygsm.com

zijn van toepassing op alle overeenkomsten voor de levering van goederen die een consument of ondernemer (hierna "klant") sluit met de verkoper met betrekking tot de goederen die door de verkoper in zijn online winkel worden aangeboden. Het opnemen van eigen voorwaarden van de klant wordt hierbij tegengesproken, tenzij iets anders is overeengekomen.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten tot levering van vouchers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.3 Een consument in de zin van deze Algemene Voorwaarden is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die overwegend niet commercieel of zelfstandig zijn. Ondernemer in de zin van deze voorwaarden is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het aangaan van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.4 Het voorwerp van de overeenkomst kan - afhankelijk van de productbeschrijving van de verkoper - zowel de aankoop van goederen door middel van eenmalige levering als de aankoop van goederen door middel van een permanente levering zijn (hierna "abonnementscontract"). Met het abonnementscontract verbindt de verkoper zich ertoe de contractueel verschuldigde goederen aan de klant te leveren voor de duur van de overeengekomen contractperiode in de contractueel verschuldigde tijdsintervallen.
2) Contractafsluiting

2.1 De productbeschrijvingen in de onlineshop van de verkoper zijn geen bindende aanbiedingen van de verkoper, maar dienen om de klant in staat te stellen een bindend aanbod te doen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online winkel van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelwagentje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, doet de klant een juridisch bindend contractaanbod met betrekking tot de goederen in het winkelwagentje door op de knop te klikken die het bestelproces beëindigt. Verder kan de klant het aanbod ook telefonisch, per fax, per e-mail of per post aan de verkoper voorleggen.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, in welk geval de ontvangst van de orderbevestiging door de klant bepalend is, of door de bestelde goederen aan de klant te bezorgen, waarbij indien de ontvangst van de goederen door de klant beslissend is, of door de klant te vragen om te betalen na het plaatsen van zijn bestelling.

Indien er meerdere van bovenstaande alternatieven zijn, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat een van bovenstaande alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod gaat in op de dag nadat de klant het aanbod heeft verzonden en eindigt op het einde van de vijfde dag volgend op de verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen voornoemde termijn aanvaardt, wordt dit geacht een verwerping van het aanbod te zijn met als gevolg dat de klant niet meer gebonden is aan zijn intentieverklaring.

2.4 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper, wordt de tekst van het contract door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) samen met deze algemene voorwaarden naar de klant gestuurd nadat de bestelling is geplaatst verstuurd. Bovendien wordt de tekst van het contract op de website van de verkoper gearchiveerd en kan de klant via zijn met een wachtwoord beveiligde klantenaccount gratis worden opgeroepen door de relevante inloggegevens in te voeren, op voorwaarde dat de klant een klantaccount heeft aangemaakt in de de online winkel van de verkoper voordat hij zijn bestelling verzendt.

2.5 Alvorens een bindende bestelling in te dienen via het online bestelformulier van de verkoper, kan de klant mogelijke invoerfouten identificeren door de informatie op het scherm aandachtig te lezen. Een effectief technisch middel voor een betere herkenning van invoerfouten kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, met behulp waarvan de weergave op het scherm wordt vergroot. De klant kan zijn invoer als onderdeel van het elektronische bestelproces corrigeren met de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt die het bestelproces afsluit.

2.6 Voor het sluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.7 Orderverwerking en contact vinden meestal plaats via e-mail en geautomatiseerde orderverwerking. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de verwerking van de bestelling correct is, zodat de e-mails die door de verkoper worden verzonden op dit adres kunnen worden ontvangen. Met name bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die zijn belast met het verwerken van de bestelling, kunnen worden afgeleverd.
3) Herroepingsrecht

3.1 Consumenten hebben in het algemeen recht op een herroepingsrecht.

3.2 Meer informatie over het herroepingsrecht vindt u in het herroepingsbeleid van de verkoper.
4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke omzetbelasting. Eventuele extra bezorg- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Bij leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen, waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en voor rekening van de klant komen, extra kosten ontstaan. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor geldovermakingen door banken (bijvoorbeeld overboekingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijvoorbeeld douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met de geldovermaking als de levering niet naar een land buiten de Europese Unie wordt gedaan, maar de klant de betaling doet vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant gecommuniceerd in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is betaling direct na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.

4.5 Bij betaling met een door PayPal aangeboden betalingsmethode, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna: "PayPal") , onderworpen aan de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - onder de voorwaarden voor betalingen zonder een PayPal-account, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full.

4.6 Indien de betalingswijze SEPA-incasso zoveel mogelijk is gekozen, is het factuurbedrag verschuldigd na afgifte van een SEPA-incassomachtiging, doch niet eerder dan het verstrijken van de termijn voor de voorinformatie. De automatische incasso wordt geïncasseerd wanneer de bestelde goederen het magazijn van de verkoper verlaten, maar niet voordat de termijn voor voorafgaande informatie is verstreken. Voorinformatie (“voormelding”) is elk bericht (bijv. factuur, polis, contract) van de verkoper aan de klant dat een incasso aankondigt via SEPA-automatische incasso. Als de automatische incasso niet wordt afgelost vanwege onvoldoende saldo op de rekening of omdat er onjuiste bankgegevens zijn verstrekt, of als de klant bezwaar maakt tegen de incasso, hoewel hij daartoe niet gerechtigd is, moet de klant de kosten dragen die door de respectieve bank als hij hiervoor verantwoordelijk is. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij het selecteren van de SEPA-incasso-betaalmethode een kredietcontrole uit te voeren en deze betalingsmethode te weigeren als de kredietcontrole negatief is.
5) Leverings- en verzendvoorwaarden

5.1 Goederen worden geleverd op het door de klant opgegeven afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Bij het verwerken van de transactie is het afleveradres dat is opgegeven in de orderverwerking van de verkoper bepalend.

5.2 Indien het transportbedrijf de verzonden goederen terugstuurt naar de verkoper omdat levering aan de klant niet mogelijk was, draagt de klant de kosten voor de mislukte verzending. Dit geldt niet indien de klant niet verantwoordelijk is voor de omstandigheid die tot de onmogelijkheid van levering heeft geleid of indien hij tijdelijk verhinderd was de aangeboden dienst in ontvangst te nemen, tenzij de verkoper hem de dienst een redelijke termijn van tevoren zou hebben bekend gemaakt. Dit geldt voorts niet met betrekking tot de kosten voor de levering indien de klant zijn herroepingsrecht effectief uitoefent. Als de klant het herroepingsrecht effectief uitoefent, is de regeling in het annuleringsbeleid van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 In geval van afhaling informeert de verkoper de klant eerst per e-mail dat de door hem bestelde goederen klaar staan voor afhaling. Na ontvangst van deze e-mail kan de klant na overleg met de verkoper de goederen afhalen op de maatschappelijke zetel van de verkoper. In dit geval worden er geen verzendkosten in rekening gebracht.

5.4 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt:

via download per post

6) Duur en beëindiging van abonnementscontracten

6.1 Abonnementsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd, maar in ieder geval voor de minimumduur zoals vermeld in de betreffende productbeschrijving in de onlineshop van de verkoper. Het abonnementscontract kan op elk moment tijdens de minimale looptijd aan het einde van de minimale looptijd en na het einde van de minimale looptijd op elk moment worden opgezegd met een opzegtermijn van 14 dagen.

6.2 Het recht op buitengewone beëindiging om gegronde redenen blijft onaangetast. Een belangrijke reden is dat van de beëindigende partij, rekening houdend met alle omstandigheden van het individuele geval en met een afweging van de belangen van beide partijen, niet kan worden verwacht dat de contractuele relatie wordt voortgezet tot de overeengekomen beëindiging of tot het verstrijken van een opzegtermijn.

6.3 Annuleringen dienen schriftelijk of in tekstvorm (bijvoorbeeld per e-mail) te geschieden.
7) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruit betaalt, behoudt hij de eigendom van de geleverde goederen tot de volledige betaling van de verschuldigde koopprijs.
8) Aansprakelijkheid voor gebreken (Garantie)

8.1 Indien de gekochte zaak defect is, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.

8.2 De klant wordt verzocht bij de bezorger te reclameren over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Indien de klant zich niet aan de afspraken houdt, heeft dit geen enkele invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.
9) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens specifieke klantspecificaties

9.1 Indien de verkoper volgens de inhoud van het contract niet alleen de levering van goederen maar ook de verwerking van de goederen volgens specifieke specificaties van de klant verschuldigd is, moet de klant de exploitant alle inhoud verstrekken die nodig is voor de verwerking, zoals teksten , afbeeldingen of afbeeldingen in de bestandsformaten, opmaak, afbeelding gespecificeerd door de operator - en bestandsgroottes en om hem de nodige gebruiksrechten te verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor de aanschaf en het verkrijgen van rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid voor het gebruiksrecht van de aan de verkoper verstrekte inhoud. In het bijzonder zorgt hij ervoor dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkenrechten en persoonsrechten.

9.2 De klant vrijwaart de verkoper voor aanspraken van derden, die deze tegen laatstgenoemde zouden kunnen doen gelden in verband met een schending van hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant neemt ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging op zich, inclusief alle gerechts- en advocaatkosten voor het wettelijke bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en verdediging onverwijld, naar waarheid en volledig te verstrekken.

9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om verwerkingsopdrachten te weigeren als de inhoud die door de klant voor dit doel wordt verstrekt, in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt met name voor het aanbieden van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdbedreigende en/of geweldverheerlijkende inhoud.
10) Cadeaubonnen inwisselen

10.1 Vouchers die kunnen worden gekocht via de online winkel van de verkoper (hierna "cadeaubonnen") kunnen alleen worden ingewisseld in de online winkel van de verkoper, tenzij anders vermeld in de voucher.

10.2 Cadeaubonnen en tegoeden op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar volgend op het jaar waarin de bon is gekocht. Het resterende tegoed wordt op de vervaldatum aan de klant bijgeschreven.

10.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één cadeaubon worden ingewisseld.

10.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt om Goederen te kopen en kunnen niet worden gebruikt om verdere Cadeaubonnen te kopen.

10.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden worden gekozen die door de verkoper worden aangeboden om het verschil te verrekenen.

10.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet contant uitbetaald en is ook niet rentedragend.

10.8 De Cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan met ontladende werking betalen aan de respectievelijke eigenaar die de cadeaubon in de onlineshop van de verkoper verzilvert. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove onwetendheid heeft van de niet-machtiging, de handelingsonbekwaamheid of het ontbreken van het recht om de respectieve eigenaar te vertegenwoordigen.
11) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzondering van het recht op de internationale aankoop van roerende goederen. Voor consumenten geldt deze rechtskeuze alleen voor zover de verleende bescherming niet wordt ingetrokken door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.
12) Alternatieve geschillenbeslechting

12.1 De EU-commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Dit platform dient als aanspreekpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of serviceovereenkomsten waarbij een consument is betrokken.

12.2 De verkoper is niet verplicht noch bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.